MASTERING

CONDITIONS


Planten­kwe­kerij Van der Lugt bv is sinds 1920 ge­spe­cia­li­seerd in de op­kweek en door­kweek van jon­ge groente­planten voor Neder­land­se en Euro­pe­se groen­te­kwekers en re­tai­lers. Vanuit een hyper­mo­dern bedrijf en op 120.000 m2 vloer be­heer­sen wij groei­con­di­ties via voort­du­ren­de kwa­li­teits­con­tro­les, trans­pa­ran­te data­ver­strek­king en in­zich­te­lijke processen.

120.000
m2
26
klimaatzones
64/128
intern/externe medewerkers
.

MISSIE & VISIEAccountability is ons kernwoord. In alle aspecten van ons bestaan geven wij tij­dig de voort­gangs­infor­matie die klan­ten in staat stelt te excel­leren met onze plan­ten. Wij gelo­ven in voor­spel­baar­heid, transpa­rantie en contro­leer­bare open­heid. Onze moder­ne proto­collen en syste­men helpen daarbij.

Zo blijven wij kop­lopers in het professio­neel opkwe­ken, enten, bewor­telen, door- en af­kwe­ken van uw plan­ten. Betrouw­baar­heid, inte­griteit, nuchter­heid en betrok­ken­heid zijn daar­bij cen­tra­le waarden.

Wij leveren planten met een optimale groei- of vrucht­potentie con­form heldere specifi­caties en verwach­tingen. Maat­werk dus. U weet wat u krijgt om vanuit uw eigen professie verder te handelen richting 'n optimale opbrengst.


.
.

MASTERING CONDITIONSInnovatie en optimalisatie zijn in het kader van 'mastering condi­tions' twee zaken waar Van der Lugt zich con­tinu mee bezighoudt. Met het oog op de toe­komst en het digi­ta­liseren van de wereld zijn wij hier ook volop mee bezig. Om het op­kweken van een plant zo goed moge­lijk te kunnen sturen hebben wij recent geïn­ves­teerd in appara­tuur waarmee wij de plant nauw­keurig in de gaten houden. Van deze appara­tuur hebben we veel geleerd. Met de uit­kom­sten van deze metingen is het moge­lijk om de wensen van onze klant nog beter te ver­wezen­lijken.

Van warmtebeeld-camera's waarmee wij de plan­ten dag en nacht kunnen moni­toren tot mobie­le senso­ren die wij gemakke­lijk op verschil­len­de loca­ties op kunnen hangen. Deze ca­me­ra's en sen­so­ren ver­zame­len data waar­mee wij op korte ter­mijn kunnen beslui­ten om aan­passingen door te voe­ren om de groei van de plant te bevord­deren. Wij zitten in een fase waarin wij steeds meer gebruik maken van deze belang­rijke infor­matie welke we krij­gen van onze appa­ra­tuur. Het is onder­deel van een gro­ter en lange ter­mijn pro­ject waarin wij data ver­za­me­len, ana­ly­se­ren, pre­sen­teren en digi­ta­li­seren.

.
311.220
KWh opbrengst zonnepanelen per jaar
1.260
Zonnepanelen op VDL bedrijfsgebouwen
147.000
Ltrs waterzuivering/hergebruik per jaar

OVER ONS

Plantenkwekerij Van der Lugt is sinds 1920 gespeciali­seerd in de op­kweek van jonge groente­planten. Sinds 2005 zijn we op onze hui­dige loca­tie in Bleiswijk gestart met een modern opkweek­bedrijf van circa 13 hectare.

Wij kweken jonge komkommer-, tomaten-, paprika-, aubergine en meloenen­planten in grond­pot, steenwol­pot, perlite­pot of tray. Van der Lugt is dé specia­list in Neder­land wat betreft de opkweek van 'warme groente­planten’. Van oudsher zijn wij specialisten in enten. Enten levert een sterke plant met meer power en groei­kracht plus een betere bestendig­heid tegen ziektes. Boven­dien bevordert enten de kwaliteit van de plant.

Verkoop

De jonge groenteplanten vinden hun weg naar de professionele kwekers in Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Polen. De markt­benade­ring wordt recht­streeks vanuit Neder­land gedaan, wat inhoudt dat onze vertegen­woordigers zelf deze landen bezoeken.
.

VERKOOPTEAM

Dino Immerzeel (Plantenkwekerij Van der Lugt B.V.)

MANAGER VERKOOP

Dino Immerzeel

T: +31 (0)6 19 177 512

John Hendriks (Plantenkwekerij Van der Lugt B.V.)

VERKOOP GROENTEPLANTEN

John Hendriks

T: +31 (0)6 11 23 76 41

Wilco Meuldijk (Plantenkwekerij Van der Lugt B.V.)

VERKOOP GROENTEPLANTEN

Wilco Meuldijk

T: +31 (0)6 533 13 099

Britt Zijlmans (Plantenkwekerij Van der Lugt B.V.)

VERKOOP SIERTEELT

Britt Zijlmans

T: +31 (0)6 533 40 963

.

GROENTEPLANTEN

KOMKOMMER

Meer weten

TOMAAT

Meer weten

AUBERGINE

Meer weten

PEPER

Meer weten

PAPRIKA

Meer weten

MELOEN

Meer weten

COURGETTE

Meer weten

SNACKER®

Meer weten
.

ONS ADRES

Plantenkwekerij Van der Lugt B.V.
Irisweg 1
2665 MS Bleiswijk
T. +31 (0)10 5033030
F. +31 (0)10 5221149
E.
KvK 24374020
BTW NL814319002B01


Bekijk onze locatie