MVO

Aquareuse

Van der Lugt is nauw betrokken bij AquaReuse; een duurzaam water­zuiverings­concept waarbij het afval­water van een cluster tuinbouw­bedrijven wordt gezuiverd en vervol­gens wordt her­gebruikt. Als een op­lossing voor even­tueel toekomstig water­tekort bij tuinbouw­bedrijven. Het voor­komt tevens de brijn­pro­ble­matiek door­dat er geen water ont­trok­ken wordt aan de bodem. Verder ver­laagt het de maat­schappe­lijke kosten van zui­vering bij water­zuivering­instal­laties.

Van der Lugt streeft naar emissieloos telen in 2018.

Zonnepanelen

Op het dak van onze kassen liggen 1260 zonne­panelen met een totaal­vermogen van 327.600 Watt. Bij elkaar goed voor een jaar­opbrengst van 311.220 kWh (genoeg voor ruim 75 huis­houdens). Het bijzondere aan dit project is dat iedere 2 panelen d.m.v. een Power Optimizer geoptimali­seerd en gemonitord worden voor een opti­maal rende­ment. Met de panelen voor­zien wij een flink deel van het bedrijf van groe­ne energie en zetten wij een grote stap rich­ting reductie van onze carbon food­print.

Lerend werken

Centraal bij Lerend Werkend staat dat alle medewerkers worden betrok­ken bij verbeter­stappen van ieder proces. Hoe lang duurt de stap? Is die stap echt nodig, voegt het waarde toe? Hoe vaak gaat het in één keer goed? Welke ver­spillingen treffen we aan? Welke kennis en kunde van onze mede­werkers kunnen we nog meer inzetten? Op deze manier formu­leren mede­wer­kers zelf hoe de genoemde pro­cessen efficiën­ter kunnen, met minder fouten kunnen ver­lopen om te zorgen voor een kwali­tatief beter product.

Elektrisch rijden

Op ons parkeer­terrein is een 5 tal parkeer­plaatsen voor­zien van oplaad­punten voor elek­trische auto's. Bezoekers die rijden in elek­trische auto's of hybride plugin-voer­tuigen kunnen gedurende hun bezoek aan ons be­drijf hun auto opladen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Plantenkwekerij Van der Lugt B.V.