Geschiedenis

1904

Als kwekerij van jonge planten bestaat Van der Lugt al sinds 1920. maar als groente­telers waren Piet en Gerrit van der Lugt al vanaf 1904 actief. Het bedrijf stond toen aan de Boven­vaart in Berkel. Zo­als iedere tuin­der in het be­gin van de twin­tig­ste eeuw, teel­den de broers Piet en Gerrit van der Lugt in de volle grond en daarna onder platglas.


1920

Toch kwamen er bij de vooruitstrevende familie Van der Lugt al snel kassen van de grond. In die kas­jes teel­den Van der Lugt jonge groen­te­plan­ten, eerst voor tuin­ders in de buurt maar gaan­de­weg ook voor re­gio­na­le tuin­ders. Het be­drijf ver­huisde naar de Hof­weg in Rotterdam.


1929

In 1929 gebruikte Van der Lugt al verwarmde kassen voor de pro­ductie van to­ma­ten. Dat was zeer bij­zonder in die tijd. Er werd toen op olie gestookt.


1943

In 1943 overleed helaas Gerrit van der Lugt en in dat jaar heb­ben zijn zonen Arie, Willem en Piet van der Lugt het bedrijf voort­gezet. De twee­de gene­ratie hield tot 1983 de lei­ding over het bedrijf.


1975

De zonen van Arie en Willem; Gert, Arie, Jap en Dirk treden toe tot de direc­tie. Helaas over­lijdt Dirk op zijn 53ste.


1983

De tweede generatie doet een stapje terug uit de directie. Willem Wzn treedt in dit jaar toe tot de directie.


1989

Het bedrijf groeit uit zijn jasje en verhuist naar de Leeuwen­hoek­weg. Daar werd in 3 fa­sen in totaal 10 hec­tare kassen gebouwd. De loca­tie aan de Zui­der­singel wordt ver­kocht en die aan de Hof­weg blijft in bezit tot 1995.


2001

De vierde generatie lost de voorgangers nu af. Arie, Bert en Arko van der Lugt treden toe tot de directie.


2005

Na 15 jaar aan de Leeuwenhoekweg wordt het bedrijf daar ver­kocht en zit Plan­ten­kwekerij Van der Lugt op een nieuwe loca­tie aan de Iris­weg 1, in Bleiswijk. Van­uit een super­mo­dern en logis­tiek goed door­dacht bedrijf kan Van der Lugt weer mini­maal 15 jaar voor­uit. De organi­satie wordt in 2005 gewijzigd met nu: Aandeel­houders, Direc­tie en het Management Team.


2009

Op 67 jarige leeftijd overlijdt Gert van der Lugt. Hij bleef tot het einde ac­tief be­trok­ken bij het be­drijf, hoewel hij geen aan­deel­houder meer was.


2010

In juni van dit jaar bestond Planten­kwekerij Van der Lugt al­weer 90 jaar. Dit is met een groots feest uit­bun­dig gevierd.


2016

Medio van het jaar versterkt Jos Stoit de direc­tie als alge­meen direc­teur en aandeel­houder. Samen met Bert van der Lugt (opera­tio­neel mana­ger) werkt men ver­der aan beheer­sing van groei­sys­temen, om­standig­heden en poten­tie plus internationalisatie.


Geschiedenis, plantenkwekerij Van der Lugt B.V.